การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลดและระบุผลกระทบของภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร ผ่านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
ตัวชี้วัด

1 ภาวะความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัดจากสถานีสุ่มตัวอย่าง


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน